کابل

cable

مجموعه چند سیم روکش دار هادی الکتریکی یا در اصطلاح عامیانه سیم برق در یک غلاف  عایق لاستیکی.

Posted on