ساخت به کمک رایانه

ساخت به کمک رایانه

کَم/ Computer Aided Manufacturing

به اختصار CAM عبارت است از شبیه‌سازی فرایند ساخت در محیط مجازی و استخراج کدهای مورد نیاز برای ماشین‌های کنترل عددی با نرم افزارهای CAM

 

Posted on