بیع سلم

بیع محاویج / بیع سلف / پیش فروش

به معامله‌ی کالای مدّت‌دار به بهای نقد گفته می شود.عقد سلم یکی از اقسام عقد بیع است که در آن ثمن نقدی پرداخت می شود و مبیع در آینده تهیه شده یا ساخته می شود ودر اختیار مشتری قرار می گیرد.

Posted on