آمار گیری نمونه ای

منظور جمع‌آوری اطلاعات آماری از تعدادی از افراد یا واحدهای جامعه بر اساس روش‌های علمی و آماری است كه نتایج آن قابل تعمیم باشد.

Posted on