مبحث سوم مقررات ملی ساختمان – حفاظت ساختمانها در مقابل حریق

اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی در ساختمان‌ها، استفاده از مصالح سوختنی، توسعه شبکه‌های انرژی، برق و گاز و به کارگیری تجهیزات گوناگون سبب افزایش احتمال آتش سوزی در ساختمان‌ها شده است و به همین دلیل توجه بیشتر به موضوع حفاظت ساختمان‌ها در برابر حریق، امری الزامی و اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود. به منظور حفظ جان و مال انسان‌ها و فراهم ساختن ایمنی لازم در برابر آتش سوزی، رعایت اصول علمی و فنی در طراحی و اجرای ساختمان‌ها ضروری است

فهرست مبحث 3:

• راه های خروج و فرار از حریق
تعاریف
مقررات کلی
بخش ھای سه گانه راه خروج
اجزای تشکیل دھنده راه خروج
ظرفیت راه ھای خروج
حداقل تعداد راھھای خروج الزامی
چگونگی استقرار راه ھای خروج
روشنایی راه ھای خروج
علامتگذاری راھھای خروج
ضوابط اختصاصی راه ھای خروج در تصرف ھای مسکونی
ضوابط اختصاصی راه ھای خروج در تصرف ھای آموزشی /فرھنگی
ضوابط اختصاصی راھھای خروج در تصرف ھای درمانی /مراقبتی
ضوابط اختصاصی راه ھای خروج درتصرف ھای تجمعی
ضوابط اختصاصی راه ھای خروج در تصرف ھای اداری /حرفه ای
ضوابط اختصاصی راه ھای خروج در تصرف ھای کسبی /تجاری
ضوابط اختصاصی راه ھای خروج در تصرف ھای صنعتی
ضوابط اختصاصی راه های خروج در تصرف ھای انباری
ضوابط اختصاصی ساختمان ھای بلند
ضوابط اختصاصی استقرار خودرو های آتش نشانی
ضوابط اختصاصی فضای امن
ضوابط اختصاصی فضای ارتباطی
ضوابط اختصاصی آتریوم ها
ضوابط اختصاصی پارکینگ ها
ضوابط اختصاصی آسانسور ها

• ساختار ، ارتفاعات و مساحت ها
ساختار ها
حداکثر طبقات و ارتفاع مجاز
مساحت های مجاز

• پیوست واژه نامه ها

دانلود مبحث 3 مقررات ملی ساختمان – حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
( آخرین ویرایش – مستقیم از سایت وزارت راه و شهر سازی – دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان )

Posted on