ایر ماف رو کلاهی

صداگیر رو کلاهی ، ایرماف رو کلاهی ، گوشی ایمنی رو کلاهی

از انواع ایر ماف کار که قابل نصب به روی کلاه ایمنی میباشد.

شبیه ایر ماف معمولی است با این تفاوت که قابل استفاده با کلاه ایمنی می باشد

 

Posted on