نانو متر

نانو متر

یک‌میلیاردم‌ متر یعنی چیزی در حدود 1 میلیارد بار از متر کوچک تر است.

مثالی برای درک بهتر نانو متر

اگر توپ تخم مرغی را برابر یک نانومتر در نظر بگیریم، کره زمین تقریباً یک متر خواهد بود.

قطر موی انسان حدود ۲۵ هزار نانومتر است

ناخن انسان تقریباً یک نانومتر در ثانیه رشد می‌کند.

ضخامت کاغذ به اندازه ی 100000 نانو متر است.

Posted on