نانو پوشش‌

Nano Coating

از انواع فناوری نانو می باشد.که به منظور بهبود کارایی سطوح از جمله محافظت در برابر  استفاده می‌شوند.
سطوحی را که در معرض آسیب های محیطی مانند حریق ، باران، برف، نمک ها، رسوب های اسیدی، اشعه ماوراء بنفش، نور آفتاب و رطوبت خوردگی، مقاومت در برابر آب و یخ، کاهش اصطکاک روی سطح، توانایی دفع ذرات خشک، دفع آب و روغن خاصیت خود تمیز شوندگی، مقاومت در برابر گرما و تابش، مقاومت در برابر خراشیدگی و غیره، میباشند را محافظت مینمایند.

این مواد به صورت مایع و جامد می باشند و با روش های مختلف بر روی سطوح بصورت یک لایه نازک قرار داده میشود.

مواد ضد حریق نانو  ، مواد آب گریز کننده سطوح  از جمله این پوشش ها هستند.

 

Posted on