پاس پوششی

پاس جوشکاری پوششی

پاس نما / Cover pass / Capping Pass

جوش نهایی در پاس های چند جوش ، پاس جوش پوششی نامیده می شود. پاس پاششی بالاتر از سطح فلز و برای پایان اتصال اجرا می شود. داشتن ظاهر زیبا و یکنواخت برای جوش پوششی (cap weld) بسیار مهم است. پاس پوششی باید عاری از عیوبی مانند سوختگی کناره جوش (undercut)، تخلخل (porosity) و ناخالصی های سرباره (slag inclusion)، دارای عرض یکنواخت باشد. ماکزیمم برآمدگی گرده ی جوش یا تحدب پاس پوششی نیز باید بر اساس کد/استاندارد جوشکاری رعایت شود.

 

Posted on