ماده 1 قانون مدیریت پسماندها

ماده 1 قانون مدیریت پسماندها

جهت تحقق اصل پنجاهم (50) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ‌به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، کلیه ‌وزارتخانه‌ ها و سازمانها و موسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که‌ شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می ‌باشد و کلیه شرکتها و موسسات و اشخاص حقیقی ‌و حقوقی موظفند مقررات و سیاستهای مقرر در این قانون را رعایت نمایند.

 

Posted on