رضا

رضا همان رضایت و تمایل داشتن به انجام معامله است، مرحله ای است که شخص به لحاظ وجود خصایص و شرایطی خاص متمایل به انجام معامله می شود و اگر هر یک از طرفین بنا به عللی رضایتش مخدوش باشد معامله غیر نافذ محسوب گردیده.

Posted on