کلنگ

Pick

ابزار دستی T شکل دارای یک سَر فلزی، به یک دسته چوبی است. کلنگ دوسر دارای دو سر یکی نوک تیز و یکی صاف و پهن است.

این ابزار گزینه بسیار مناسبی برای خاکبرداری و حفاری به صورت دستی است. دو سر فلزی کلنگ متفاوت از یکدیگر هستند، یک سر آن تیز است که برای کَندن زمین و خُرد کردن سنگ استفاده می‌شود و سَر دیگرش که پهن است برای بیرون کشیدن سنگ از زمین کاربرد دارد.

Posted on