شهرداری

بلدیه / Municipality

شهرداری موسسه ای عمومی ، غیر دولتی و مستقل است که به موجب قانون در شهرها تشکیل می شود و عهده دار امور محلی و اداره خدمات به شهروندان و سکنه شهری می باشد.به موجب ماده 3 قانون شهرداری ،شهرداری شخصیت حقوقی مستقلی دارد.
شهرداری زیر نظر شورای شهر فعالیت می کندو اعضای شورای شهر از طرف مردم تعیین می شوند و ایشان نسبت به انتخاب شهردار و مصوبات لازم اقدام می نمایند.
در گذشته، شهرداری‌ها در ایران بلدیه خوانده می‌شدند.در سال 1286 شمسی نخستین قانون شهرداری به نام قانون بلدیه به تصویب رسید. پس از طی سال ها و اصلاحاتی قانون شهرداری ها  ملاک عمل می باشد.
وظیفه شهرداری ، مدیریت شهر است که شامل پاکیزه نگاهداشتن، حمل زباله‌های شهری، صدور مجوزهای ساخت و ساز ، دریافت عوارض از شهروندان و همچنین برقراری نظم در شهر و فرماندهی بر نیروهای راهنمایی و رانندگی است. شهرداری یک نهاد عمومی و غیردولتی است.
منابع درآمدی  شهرداری شامل : دریافتی‌های مستقیم شهرداری از اجاره اموال ومستغلات، فروش اموال ، درآمد های سازمان های وابسته مثل مترو و اتوبوسرانی و… همچنین دریافت عوارض شامل : صدور پروانه، کسب وپیشه، آب، برق، تلفن، کارخانجات، کمک‌های دولتی می باشد.

Posted on