دوربین تئودولیت

دوربین مهندسی / دوربین زاویه‌ یاب/ دوربین طول یاب / Theodolite

از ابزارهای مهندسی است که برای اندازه‌گیری زاویه‌های افقی و عمودی در شبکه‌های مثلث بندی‌شده به کار می‌رود که دارای دو نوع دو نوع  اپتیکی یا دیجیتال و مکانیکال یا آنالوگ است، که  دوربین اپتیکی دارای دقت بیشتری است. دوربین تئودولیت دارای کاربردهای فراوان در رشته‌های مهندسی نقشه برداری ، مهندسی عمران و مهندسی معماری است.

اندازه گیری زاویه افقی بین سه نقطه روی زمین، شبیه اندازه گیری یک زاویه بین سه نقطه توسط نقاله روی کاغذ میباشد.

Posted on