تنش تسلیم

تنش تسلیم

Yild stress

تنش که موجب شروع تغییر شکل یک جسم میشود.

Posted on