عنوان قرارداد

اسمی است که طرفین یک قرارداد برای قرارداد خود انتخاب می کنند و معمولاً در بالای صفحه ی اول قراردادها نوشته می شود مثل: قراردادکار، قرارداد اجاره، قولنامه، مبایعه نامه و…

بنا بر مصالحی، قانونگذار از اختیار قراردادنویس جهت انتخاب عنوان قرارداد امتناع می ورزد. یعنی اجازه نمی دهد که شما بنا بر توافق با طرف قرارداد خود از عنوان اختصاصی خود استفاده کنید. قانونگذار، تنها، اجازه انتخاب عنوان قرارداد را به طرفین قرارداد می دهد.

انتخاب عنوان قراداد بسیار مهم است بعنوان مثال اگر کالایی برای فروش گذاشته شده است ولی قیمت گذاری آن معلوم نیست و فروشنده به دنبال اینست که معامله به دلیل غبن از بین نرود. در این موارد باید از عنوان دیگری مانند صلح استفاده کرد.درحالیکه برای خریدار قرارداد با عنوان خرید و فروش اصولی میباشد.

معیارهای انتخاب عنوان قرارداد

– موضوع معامله

ساده ترین ضابطه برای انتخاب عنوان، موضوع معامله است مثل قرارداد ارائه خدمات پشتیبانی

– ماهیت معامله مثل قراداد ساخت ، قرارداد ،فروش ، قرارداد خرید

– تعهدات طرفین

ا

 

Posted on