نقص بتن

اشکالاتی که بعد از بتن ریزی دربتن بوجود می آید.

ترک بتن ، تاول بتن ، تورق بتن ، پودر شدن بتن ، شوره زنی بتن ، کرموشدگی بتن ، پوسته پوسته شدن بتن ، پکیدن بتن و تابیدگی  بتن از انواع عیب و نقص‌های بتن هستند.

 

 

Posted on