گرو بندی

شرط بندی

توافقی بین دو یا چند نفر در خصوص پیش بینی امری ، اظهار هر کس درست آید دیگری مال معینی را به او بدهد.

بر اساس ماده 654 قانون مدنی شکایات گروبندی باطل و قابل رسیدگی نمیباشد.

 

 

 

Posted on