کفیل

شخص متعهد در کفالت، کسی که کفالت کسی را بر عهده گرفته است.

 

 

Posted on