مکفول

مکفول شخصی مورد کفالت قرار گرفته ، کسی که کفیل اورا تعهد کرده است.

 

 

Posted on