ماده ۱۸۵ قانون مدنی

عقد لازم آنست که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معینه.

Posted on