سنگ بادکوبه‌ای

سنگ مالون که بنا به سفارش، دور تا دور سطح نمای آن را به عرض یک و نیم تا سه سانتیمتر، با قلم تراش می‌دهند.

Posted on