رزین اپوکسی ترمیم بتن

از انواع رزین اپوکسی که در ترمیم بتن و تعمیر ترک در بتن مورد استفاده قرار میگیرد.

رزین اپوکسی پس از پکر گذاری بداخل ترک ها با فشار بالا تزریق میشود.

چسبندگی رزینهای اپوکسی به بتن در حدی می باشد که با اجرای مناسب قابلیت بازگرداندن استحکام سازه ای اولیه بتن ترک خورده را دارند

از رزین اپوکسی برای آب بند نمودن ترکهای آبدار استفاده می شود. اما در صورت وجود جریان زیاد آب ، استفاده از آن برای آب بندی ممکن نیست.

ترک هایی که در آنها رزین اپوکسی تزریق می شود باید دارای عرضی بین 0.005 اینچ تا 0.25 اینچ باشند. تزریق رزین اپوکسی در ترکهای کوچکتر از 0.005 اینچ سخت و ناممکن است و نگهداری از رزین تزریق شده در ترک های عریض بیشتر از 0.25 اینچ  نیزدشوار است

ویژگی رزین اپوکسی مورد استفاده در ترمیم

مقاومت شیمیایی در برابر اسید ، افت کم ، چسبندگی بسیار زیاد ، سخت شوندگی بالا (زمان آماده سازی کم) ، مقاومت در برابر رطوبت

Posted on