هموژن

همگن بودن یک ماده.

به معنی یکنواختی ماده است. یک ماده همگن در ترکیب یا ویژگی‌های فیزیکی یکنواخت است.

Posted on