پریز

پریز برق / 插头 / prise

وسیله ای که دستگاه‌هایی که با برق کار می‌کنند را به منبع تغذیه جریان متناوب اصلی در یک ساختمان متصل می کند. پریزهای برق در نرخ ولتاژ و آمپر، شکل، اندازه و نوع اتصال متفاوت هستند. انواع استفاده‌شده در هر کشور توسط استانداردهای ملی مشخص می‌شوند.
قیمت کلید و پریز متاثر از نوع آن و کارخانه و برند آن می باشد.

پریز

 

Posted on