سنگ رودخانه ای

قلوه سنگ

سنگ های که در اثر غلتیدن سنگ های رودخانه ای روی هم  گوشه های تیز آنها صاف شده است و سطح آنها صاف و شکل آن محدب است .

قلوه سنگ از سنگ ریزه بزرگ تر و از تخته سنگ کوچک تر می باشد، اندازه این سنگ بین ۶۴ تا ۲۵۶ میلی متر می باشد. سنگ قلوه ها از رودخانه ها بدست می آید. قلوه سنگ یکی از سنگ های طبیعی به حساب می آید.

کاربرد قلوه سنگ

کاربرد قلوه سنگ به دانه بندی  آن بستگی دارد. ولی به طور کلی از این نوع مصالح برای دیوار سازی ، سنگ فرش کردن راه ها و کف خیابان ها ، در طراحی های داخلی و طراحی نما ، طراحی فضا های سبز ،  محوطه سازی و گابیون کاربرد دارد.

Posted on