چک بلامحل

چک بی محل

چکی که در تاریخ سررسید در حساب آن پول کافی نباشد و منجر به چک برگشتی میشود.

صدور چک بلامحل جرم می باشد.

Posted on