چک کیفری

چک که در زمان مقرر برگشت خورده و قابلیت شکایت کیفری دارد.

یکی از روش های مطالبه چک برگشتی ، شکایت کیفری علیه صادر کننده آن است.

شکایت کیفری از چک برگشتی را باید در دادسرای حوزه ای که بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت در آن قرار دارد ثبت کرد .

در شکایت کیفری چک ، دادسرا تنها به جرم صدور چک بلامحل رسیدگی می کند ولی رسیدگی به وجهی که پرداخت نشده است ، نیاز به ارائه دادخواست جداگانه دارد .

یعنی برای اینکه بتوان علاوه بر مجازات صادر کننده چک بلامحل ، مبلغ و وجه چک را هم دریافت کرد ، باید فرم دادخواست مطالبه طلب را دریافت و پر کرد و به دفتر دادگاه حقوقی تحویل داد تا دادگاه در مهلت مشخص شده به آن رسیدگی کند و در صورت احراز طلب ، حکم به پرداخت آن صادر نماید .

مهلت مقرر چک کیفری

دارنده چک باید از تاریخ صدور چک به مدت 6 ماه ، چک را برگشت زده و از بانک گواهی عدم پرداخت دریافت کند . در غیر این صورت دیگر امکان شکایت کیفری نخواهد داشت .

حال اگر دارنده چک این گواهی را دریافت کند ، 6 ماه دیگر  از تاریخ صدور چک برگشتی فرصت دارد تا به دادسرا مراجعه کند و شکایت کیفری از چک برگشتی را آغاز کند .

مثال اگر تاریخ سر رسید چک 1402/02/21 باشد ، دارنده چک تنها می تواند تا 1402/08/21 چک را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کند . حال اگر در تاریخ 1402/04/05 چک را برگشت زد ، تا تاریخ 1402/10/05 برای شروع شکایت کیفری زمان دارد .

اگر در این مدت گواهی عدم پرداخت دریافت نشود و شکایت کیفری از چک برگشتی آغاز نشود ، دیگر هرگز امکان شکایت کیفری از چک وجود ندارد و باید از سایر شیوه های وصول چک برگشتی  اقدام نمود .

 

Posted on