چک سفید امضا

چکی است که توسط صادر کننده چک بدون نوشتن تاریخ و مبلغ در آن ، چک را امضا و صادر می کند و دارنده چک می تواند هر مبلغ را هر زمان که بخواهد در آن بنویسد و برای آن تاریخ مشخص نماید .

مواردی که ممکن است چک سفید امضا صادر شود

چکی که برای ضمانت صادر می شود

چک سفید امضا برای جبران خسارت احتمالی در صورتی که در معامله توافق یا شرط گذاشته شود صادر می شود.

 

Posted on