فشار آب منفذی

فشار آب حفره ای

فشار آب در خاک و سنگ که به پر کردن خلل و فرج فضایی بین آن و اشباع کردن آن با بالا آمدن سطح و تراز آب می انجامد.

Posted on