ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362/02/13

ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر

اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا‌ بشود اعم از اینکه یاسند رسمی عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است

Posted on