‌ماده 3 قانون تملک آپارتمان‌ها

‌ماده 3 قانون تملک آپارتمان‌ها

حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت‌های مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.

Posted on