ماده 15 قانون مسئولیت مدنی

ماده 15 قانون مسئولیت مدنی

کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعدی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر اینکه خسارت‌ وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.

Posted on