ماده 13 قانون صدور چک

قانون صدور چک مصوب 1355/04/16

ماده 13 قانون صدور چک

(اصلاحی 1382/06/02)- در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

الف – در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب – هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج – چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د – هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍ – در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

Posted on