ماده 20 قانون تجارت

ماده 20 قانون تجارت

شرکتهای تجارتی بر هفت قسمت است:

1) شرکت سهامی.

2) شرکت با مسئولیت محدود.

3) شرکت تضامنی.

4) شرکت مختلط غیر سهامی.

5) شرکت مختلط سهامی.

6) شرکت نسبی.

7) شرکت تعاونی تولید و مصرف

Posted on