ماده 1 قانون ثبت احوال

ماده 1 قانون ثبت احوال

(اصلاحی 1363/10/18) – وظائف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است:

الف – ثبت ولادت و صدور شناسنامه.

ب – ثبت واقعه وفات و صدور گواهی مرگ.

ج – تعویض شناسنامه‌های موجود در دست مردم.

د – ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات.

ه – صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه.

و – تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی.

ز – جمع‌آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن.

ح – وظائف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است.

Posted on