چک مدت دار

چک وعده دار

چک با تاریخ سررسید برای آینده .

یعنی حتی اگر چکی برای فردا صادر شود از نظر قانون  چک مدت دار محسوب می‌شود.

Posted on