پیچ پروانه‌ای

پیچ پروانه‌ای ضامن دار چند باله وجود دارد که با باز شدن در سوی دیگر سازه‌های کاذب، بخشی عمود بر سطح و مقاوم به وزن را بوجود می‌آورند. برای درج پیچ، باله‌ها در اطراف تا شده، و در جهت دیگر سازه باز می شوند.

پیچ پروانه ای برای سطوح نازک که بستن پیچ و رولپلاک مقدور نیست استفاده میشود.

Posted on