رولپلاک

نوعی انکر پلاستیکی برای استفاده از پیچ در سطون مختلف.

Posted on