پروژه تک عاملی

پروژه امانی

پروژه ای که در آن کارفرما علاوه بر تامین مالی پروژه، مراحل طراحی و ساخت و مدیریت را خود بر عهده می‌گیرد و در واقع تمامی مسئولیت اجرای پروژه بر عهده کارفرماست. پروژه‌های عمرانی کوچک با استفاده از این روش اجرا می‌شود.

یک روش اجرای پروژه است. برخی آنرا قرارداد پیمانکاری امانی ، قرارداد تک عاملی یا پیمان امانی عنوان میکنند.

مزایای پروژه تک عاملی

حذف هزینه‌های پیگیری و انتخاب پیمانکار یا مجری،

حذف سود پیمانکار یا به عبارتی هزینه های بالاسری مناسب جهت پروژه‌های کوچک و ساده،

ایجاد اشتغال برای نیروهای تحت استخدام،

ایجاد خرید کلان مصالح و استفاده از تخفیف خرید به مقدار کلان است.

 

معایب پروژه تک عاملی

کیفیت پایین اجرا به علت تعدد مسئولیت اجرا بین پیمانکاران جزء،

طولانی شدن زمان اجرا به سبب عدم هماهنگی بین اجرا و تدارکات،

طولانی شدن گردش کاری خرید و تدارکات،

عدم تعهد کارفرما به تامین منابع مانند قراردادهای پیمانی،

عدم استقبال شرکت‌ها و مجریان معتبر از این شیوه،

هزینه‌های پنهان اجرایی مثل پرت زیاد مصالح،

عدم وجود تضمین کافی برای اتمام کار و

مشخص نبودن هزینه‌های اجرا در ابتدای کار می‌باشد.

 

 

Posted on