اتاق بازرگانی ایران

اتاق بازرگانی ایران سازمانی غیردولتی است که در آن بازرگانان و صاحبان صنایع عمده برای هماهنگی فعالیت‌های خود و چانه‌زنی با نهادهای حکومتی برای تأمین منافع‌شان تلاش می‌کنند.

Posted on