سیمان فله

سیمان که بصورت باز عرضه میشود.

قیمت سیمان فله از سیمان پاکتی بدلیل نداشتن بسته بندی ارزانتر است.

سیمان فله‌ای با بونکر حمل و در سیلوهای خاصی نگهداری می‌شود.

Posted on