سیمان پاکتی

سیمان که در بسته بندی های پاکتی معمولا ۵۰ کیلویی عرضه میشود.

Posted on