سنگ فرش

زمین یا خیابان و کوچه که کف آن با تکه‌های سنگ پوشانیده شده است. به عبارت دیگر زمینی که روی آن را با سنگ مفروش کرده باشند.

معادل انگلیسی : Cobblestone

Posted on