پیچ اتاقی

پیچ اتاقی در اوایل طراحی، با هدف ساخت اتاقک‌های چوبی برخی کامیون‌ها تولید شدند. به خاطر همین موضوع این نوع پیچ‌ها را پیچ اتاقی می‌نامند.

چگونگی استفاده از این نوع پیچ ها به این گونه است که از این پیچ برای اتصال دو قطعه استفاده میکنند و با مهره‌ها این پیچ‌ها را چفت میکنند.

 

 

Posted on