پیچ شش گوش واشردار

از انواع پیچ شش گوش .زیر گل پیچ ، واشری متصل به قسمت آچار خور پیچ دارد .

این نوع پیچ که زیر مجموعه پیچ خودکار است

 

 

Posted on