سقف شیروانی

Gablet Roof

از انواع سقف شیب دار می‌باشد و شکلی‌ سه‌ گوش به سقف خانه میدهد.
در این نوع سقف‌ها ، سازه‌ی سقف توسط آهن کشی و یا چوب ایجاد  و پوشش سقف شیبدار بر روی آن نصب می‌شود‌.

پوشش سقف ها می‌تواند تایل‌های آردواز ، سفال، چوب ‌یا از مصالح رایج دیگر باشند.

انواع سقف شیروانی از نظر عایق حرارت

سقف شیروانی سرد
در آن عایق حرارتی در آن ها استفاده نمیشود.

سقف شیروانی گرم
در آن عایق حرارتی استفاده میشود.

در ضوابط و مقررات و آئين نامه هاي ساختماني حداكثر ارتفاع راس سقف شيب دار در نما 2 متر و حداقل زاويه 10 درجه مي‌باشد .

سقف های سیروانی به صورت های  یک طرفه ، دو طرفه و چند طرفه طراحی و ساخته میشود.

Posted on