میکرو

یکی از یکاها (واحد) سیستم متریک است.

برابر با یک میلیونیم است (10 بتوان منفی 6)

وقتی میگویم میکرو متر یعنی یک میلیونیم متر

Posted on