کیلو

یکی از یکاها (واحد) سیستم متریک است.

برابر با یک هزار است (10 بتوان 3)

وقتی میگویم  کیلومتر یعنی یک هزار متر

Posted on