هکتو

یکی از یکاها (واحد) سیستم متریک است.

برابر با یکصد است (10 بتوان 2)

وقتی میگویم هکتومتر یعنی یکصد متر

Posted on